Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jo Smits Verzuimbegeleiding

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij alle contracten die met opdrachtgevers door Jo Smits Verzuimbegeleiding zijn aangegaan.

Artikel 1: definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Jo Smits Verzuimbegeleiding, Jo Smits Verzuimbegeleiding, gevestigd te Goirle
b) de opdrachtgever: de wederpartij van Jo Smits Verzuimbegeleiding
c) de werknemer: iedere persoon die door middel van een arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever in dienst is of daarmee wordt gelijkgesteld, dan wel een ambtelijke aanstelling heeft, dan wel als uitzendkracht werkzaam is.
d) dienstverlening: de in de overeenkomst tussen Jo Smits Verzuimbegeleiding en de opdrachtgever genoemde diensten
e) een abonnement: een één- of meerjarige overeenkomst waarbij, tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend in het kader van verzuimbegeleiding, re-integratie, preventie en arbeidsomstandigheden -advisering.
f) een project: door Jo Smits Verzuimbegeleiding op projectbasis te verlenen diensten in het kader van re-integratie, preventie, arbeidsomstandighedenadvisering en overige diensten.
g) Afspraak: Een doelgerichte fysieke ontmoeting tussen één of meer deskundigen en één of meer individuele  werknemers op een overeengekomen dag en tijdstip.

Artikel 2: toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (order) bevestigingen, overeenkomsten en bij voortzetting / verlenging van overeenkomsten tussen Jo Smits Verzuimbegeleiding enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b) Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
c) Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
d) Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Jo Smits Verzuimbegeleiding aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3: afwijkingen van de algemene voorwaarden
a) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Jo Smits Verzuimbegeleiding is bevestigd.
b) Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, onverbindend blijkt te zijn, onverbindend wordt verklaard, of daarvan wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c) Wanneer door Jo Smits Verzuimbegeleiding gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat dat het recht van Jo Smits Verzuimbegeleiding op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Jo Smits Verzuimbegeleiding één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4: dienstenpakketten/abonnementen/producten
a) Een dienstenpakket/abonnement/product wordt naar de wensen van de opdrachtgever samengesteld uit een aantal diensten.
b) Wijzigingen in een dienstenpakket/abonnement/product zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Jo Smits Verzuimbegeleiding zijn bevestigd. Bij een dergelijke wijziging heeft Jo Smits Verzuimbegeleiding het recht de tarieven te wijzigen.
c) De kosten van een dienstenpakket/abonnementsprijs wordt door Jo Smits Verzuimbegeleiding jaarlijks of per kwartaal vooraf of per maand achteraf gefactureerd. De (extra) geleverde verrichtingen/consulten worden per maand achteraf gefactureerd.

Artikel 5: projecten
a) De tussen de opdrachtgever en Jo Smits Verzuimbegeleiding overeengekomen projecten worden omschreven in de projectovereenkomst.
b) Projecten worden tegen een gefixeerde prijs gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bij aanvang van de uitvoering is de opdrachtgever 50% van de prijs verschuldigd. De overige 50% zal aan het einde van het project worden gefactureerd.
c) Indien de opdrachtgever meer dan twee maanden geen actie meer onderneemt waarvan de voortgang in het project afhankelijk is, zal Jo Smits Verzuimbegeleiding het project als beëindigd beschouwen en de laatste termijn factureren. Op het moment dat Jo Smits Verzuimbegeleiding constateert dat de opdrachtgever geen actie onderneemt, informeert hij de opdrachtgever over het voornemen om het project als beëindigd te beschouwen. Jo Smits Verzuimbegeleiding stelt de opdrachtgever daarbij een redelijke termijn om alsnog actie te ondernemen. Indien de opdrachtgever niet reageert, zal de factuur worden verzonden.
d) Indien geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede uren op basis van het uurtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval zal Jo Smits Verzuimbegeleiding het verschuldigde per maand achteraf factureren.

Artikel 6: incidentele diensten
a) Op verzoek van de opdrachtgever kan Jo Smits Verzuimbegeleiding incidentele diensten verrichten.
b) Eventuele overschrijding van het afgesproken aantal diensten binnen abonnement en de frequentie daarvan gelden eveneens als incidentele diensten.
c) Incidentele diensten zullen op basis van de Jo Smits Verzuimbegeleiding tarieflijst achteraf aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 7: duur, opzegging en ontbinding
a) Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar.
b) Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de periode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. Jo Smits Verzuimbegeleiding behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen conform het meest recente prijsindexcijfer voor CAO-lonen voor de bedrijfssector voor de commerciële dienstverlening gepubliceerd door het CBS.
c) Jo Smits Verzuimbegeleiding behoudt zich het recht voor tarieven (anders dan met het prijsindexcijfer), dienstverlening en/of voorwaarden per einde overeengekomen datum van de overeenkomst te wijzigen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd tenzij hij Jo Smits Verzuimbegeleiding binnen 30 dagen na de kennisgeving het tegendeel bericht. Bij dergelijk bericht vindt geen stilzwijgende verlenging plaats.
d) Tussentijdse ontbinding is, behoudens de gevallen hieronder genoemd onder sub f tot en met sub j niet mogelijk.
e) Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:
f) de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
g) voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
h) de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren, of valt onder de Wet schuldsanering van natuurlijke personen (WSNP).
i) Jo Smits Verzuimbegeleiding is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zij dit als gevolg van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
j) Voorts is Jo Smits Verzuimbegeleiding gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in die gevallen waarin verdere nakoming van Jo Smits Verzuimbegeleiding in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Artikel 8: termijnen en annulering
a) Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Jo Smits Verzuimbegeleiding haar diensten verlenen binnen de voor Jo Smits Verzuimbegeleiding gangbare termijnen. Voor de hantering van bovengenoemde termijnen komt in ieder geval verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de werknemer voor risico van de opdrachtgever.
b) Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Jo Smits Verzuimbegeleiding gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 9: uitvoering dienstverlening
a) De opdrachtgever verstrekt Jo Smits Verzuimbegeleiding alle informatie die Jo Smits Verzuimbegeleiding nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten.
b) De opdrachtgever verleent de medewerkers van Jo Smits Verzuimbegeleiding toegang tot zijn bedrijf en stelt deze in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.
c) Jo Smits Verzuimbegeleiding heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 10: tarieven, grondslagen tarieven en extra kosten
a) Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
b) De tarieven zijn telkens voor ten hoogste één contractperiode geldig.
c) Ingeval het aantal werknemers van invloed is op wat de opdrachtgever aan Jo Smits Verzuimbegeleiding verschuldigd is, geldt als basis de meest recente verzamelloonstaat bij aanvang van de overeenkomst en vervolgens telkens het aantal werknemers per ingangsdatum van het nieuwe contractjaar.
d) Indien het aantal werknemers gedurende een kwartaal meer dan 5% (zowel positief als negatief) afwijkt van het aan Jo Smits Verzuimbegeleiding opgegeven aantal werknemers dient de opdrachtgever hiervan opgave te doen aan Jo Smits Verzuimbegeleiding. Conform deze opgave zal Jo Smits Verzuimbegeleiding dan in het eerstvolgende kwartaal overgaan tot restitutie c.q. verrekening.
e) De opdrachtgever is verplicht op verzoek van Jo Smits Verzuimbegeleiding een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal werknemers te overleggen of vertegenwoordigers van Jo Smits Verzuimbegeleiding inzage in de ten deze relevante stukken te verschaffen. Indien het aantal werknemers meer dan 5% positief afwijkt van het aantal opgegeven werknemers, zal de opdrachtgever de kosten van dit onderzoek dienen te dragen. Bovendien dient de opdrachtgever dan het alsnog verschuldigd gebleken bedrag aan abonnementsgelden aan Jo Smits Verzuimbegeleiding te betalen.
f) Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte of overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Indien na voorafgaand overleg met de opdrachtgever derden worden ingeschakeld voor de aan de opdrachtgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan, vermeerderd met hieraan verbonden kosten van Jo Smits Verzuimbegeleiding, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Kosten in verband met het vragen van inlichtingen, waaronder begrepen het vragen van inlichtingen bij de curatieve sector, evenals kosten verbonden aan door Jo Smits Verzuimbegeleiding op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden komen – ook indien hierover geen voorafgaand overleg met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden – in ieder geval voor rekening van de opdrachtgever.
g) In een situatie als bedoeld in artikel 9 sub c is Jo Smits Verzuimbegeleiding gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten achteraf te factureren.

Artikel 11: geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
a) Jo Smits Verzuimbegeleiding zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover Jo Smits Verzuimbegeleiding als gevolg van een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht of dat zij toestemming heeft verkregen.
b) Jo Smits Verzuimbegeleiding zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder 11a opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
c) Jo Smits Verzuimbegeleiding zal van de opdrachtgever en van de betrokken werknemers een dossier bijhouden ten behoeve van de re-integratie- en ziekteverzuimbegeleiding.
d) Slechts de werknemer heeft recht op inzage in zijn eigen werknemersdossier. Een derde kan slechts inzage in dit dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de desbetreffende werknemer.
e) De opdrachtgever heeft recht op inzage in zijn eigen opdrachtgeversdossier.

Artikel 12: facturering en betaling
a) Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Jo Smits Verzuimbegeleiding te betalen.
b) Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De verplichting van Jo Smits Verzuimbegeleiding tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Zowel de opdrachtgever als de werknemer zullen door Jo Smits Verzuimbegeleiding tijdig op de hoogte worden gesteld van voornoemde opschorting van haar dienstverlening. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
c) Voor het geval naar het oordeel van Jo Smits Verzuimbegeleiding de financiële positie van de opdrachtgever risico’s met zich meebrengt, is Jo Smits Verzuimbegeleiding gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 13: aansprakelijkheid
a) De aansprakelijkheid van Jo Smits Verzuimbegeleiding voor schade voortvloeiend uit de door haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Jo Smits Verzuimbegeleiding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Jo Smits Verzuimbegeleiding wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Jo Smits Verzuimbegeleiding  ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b) Jo Smits Verzuimbegeleiding is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of een werknemer door Jo Smits Verzuimbegeleiding mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
c) In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Jo Smits Verzuimbegeleiding niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
d) De opdrachtgever vrijwaart Jo Smits Verzuimbegeleiding voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever.
e) Jo Smits Verzuimbegeleiding is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Jo Smits Verzuimbegeleiding kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van Jo Smits Verzuimbegeleiding behoort te komen.

Artikel 14: toepasselijk recht en geschillen
a) Op alle door Jo Smits Verzuimbegeleiding uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel een overeenkomst, die tot de competentie van de arrondissementsrechtbank behoren, is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank in ‘s-Hertogenbosch bevoegd.