Disclamer

Disclaimer

Op de website van Smits Verzuim zijn de volgende   voorwaarden van toepassing. Toegang tot en gebruik van deze website betekent   dat de gebruiker instemt met het onderstaande:
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan   de website besteden is het mogelijk dat de gepresenteerde informatie,   producten en/of diensten op de website onvolledig, onjuist of niet actueel   zijn. Wij kunnen u ten aanzien hiervangeen garanties geven. Aan de inhoud   van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.Onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen als gevolg   van menselijke vergissingen en/of technische storingen voorkomen. Smits   Verzuim aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei   schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in   enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin   opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen,   of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de informatie te   kunnen raadplegen.

De informatie op de website wordt door ons periodiek   aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen   tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving   worden doorgevoerd.

Veel informatie op deze website heeft een algemeen   karakter en het kan zijn dat de op deze website geboden informatie niet   toepasbaar is op individuele situaties. Ook is een deel van de gepresenteerde   informatie nauw gerelateerd aan wet- en regelgeving, welke aan verandering   onderhevig kan zijn. De geboden informatie is nadrukkelijk niet bedoeld als   een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader   advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening   en risico. Smits Verzuim aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor   enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit   uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de   daarin opgenomen informatie en de inhoud van de websites waarnaar wordt   doorverwezen.