Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Smits Verzuim
 1. Bij voorkeur dient u   uw klacht schriftelijk in via het klachtenformulier. Dit om onduidelijkheid   over de precieze aard van de klacht te voorkomen. Het formulier kan   vervolgens worden verzonden naar Smits Verzuim. Ook kan het per e-mail worden   verzonden naar info@smitsverzuim.nl
 2. Binnen drie   werkdagen volgt een ontvangstbevestiging met toelichting over de verdere   procedurestappen.
 3. De klacht wordt   behandeld door een bedrijfsarts die niet direct bij de klacht betrokken is.   Wie de klacht zal afhandelen wordt in de bevestiging (zie 2.) vermeld.
 4. Meestal zal met de   klager contact worden opgenomen voor nadere toelichting of vragen. Tevens   volgt binnen Smits Verzuim een gesprek met de persoon die met de klacht te   maken heeft.
 5. Op basis van de   verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Binnen zes weken na   ontvangst van de klacht krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging.
 6. Indien de uitspraak   of voorgestelde afhandeling als onvoldoende wordt ervaren dient dit binnen   vier weken na datum dagtekening schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 7. Binnen twee weken na   sub 6. wordt klager in de gelegenheid gesteld de klacht face to face of   telefonisch toe te lichten. Indien gewenst en van toepassing vindt dit   gesprek plaats in het bijzijn van de persoon op wie de klacht van toepassing   is.
 8. Indien klager van   deze gelegenheid tot een gesprek geen gebruik maakt volgt na 2 weken een   definitieve beslissing.
 9. Tijdens het in   artikel 7. genoemde gesprek kan een voorstel tot oplossen van de klacht   worden gedaan. Indien daarmee een bevredigende oplossing gerealiseerd is,   wordt dit schriftelijk vastgelegd.
 10. Indien het in   artikel 7. bedoelde gesprek niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid,   wordt uiterlijk na twee weken schriftelijk een definitief voorstel gedaan.   Daarbij wordt dan tevens aangegeven op welke wijze een derde partij   (Geschillencommissie) kan worden ingeschakeld.
 11. Adviezen met   betrekking tot arbeids(on-) geschiktheid zijn uitgesloten van deze   klachtenregeling. Indien er verschil van mening bestaat met betrekking tot   werkhervattingsadviezen dient hiertoe een deskundigenoordeel te worden   aangevraagd bij het UWV (zie www.UWV.nl)